گوناگون
شهيد بهشتي: تلخي برخورد صادقانه را بر شيريني كاذب برخورد منافقانه ترجيح ميدهيم

شأن و مقام مردم آزار

چه خوش گفته شاعر شیرین سخن سعدی:

گاوان و خران بار بردار        به ز آدمیان مردم آزار

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/01/05ساعت 17:41  توسط ج.محسنی شیره جینی  |